Aktuelt

Her kan du følge processen i byggeriet:

per-holder oplæg-i-halmladen

Per fortæller i halmladen

boe-holder-oplæg-i-læsse-losse-hallen

Boe fortæller i læsse/losse hallen

kim-fortæller-om-anlægget

Kim holder oplæg om anlægget

parkering-åben hus

Parkering af biler foran plansiloen

åbent-hus-halmlade

Der blev serveret suppe fra Slagtermesterinden, kage fra Jyske Bank samt øl og sodavand fra Hancock

åbent-hus-halmlade2

Et billede taget i halmladen fra vores åbent hus arrangement den 13. dec. 2014

luftfoto-af-anlæg

Madsen Bioenergi set fra luften 

3-brødre-tænder-for-gashanen

Kim, Boe og Per åbner for gashanen ved HMNs modtagerstation

kim-læsser-møg

Kim fylder møg i doseringsmodulet.

opgraderingshus

Opgraderingshuset er færdigbygget og containeren til højre er HMNs modtagerstation.

Vi er begyndt at levere gas til nettet.

teknik-i-målestation


Her ses HMNs modtagerstation indvendig. Gaskvaliteten tjekkes og der tilsættes

lugtstof før den sendes på nettet.

helikopter-billede

Et billede taget fra helikopter

snitning-af-majs

Egebjerg Maskinstation er begyndt at snitte majs - biogasanlægget ses i baggrunden.

kørsel-i-stak

Her køres der i stakken. Plansiloen skal indeholde majs fra 130 ha.

luftrenser

Her ses luftrenseren, som er klar til brug. 

brovægt

Brovægten kan nu tages i brug. Gyllelastbilen vejer hvert læs gylle før aflæsning af

rågylle og efter pålæsning af afgasset gylle.

opgraderingsanlægget-tager-form

Opgraderingsanlægget tager form med de to høje tårne, som renser biogassen for co2.

Vandtanken til venstre i billedet er blevet beklædt med plader. Tanken, som står forrest er en udkørselstank,

hvor gyllevogne skal hente gylle fra.

afaltering-af-vej

Her ses asfaltmaskinerne foran Balling Biohus, som har asfalteret vejen til biogasanlægget samt

området omkring biogasanlægget

kolonne-opgradering

Her ses det næsten færdige opgraderingshus. I baggrunden ses den høje rustfri kolonne,

som biogassen skal ledes op igennem og "vaskes" med amin, således at CO2 renses fra biogassen.

macerator

Her ses vores macerator, der fungerer ligesom en kødhakker. Den skal neddele de forskellige

biomasser yderligere, inden biomassen skal opvarmes til 56 grader

pumpe-ventil-system

Opsætning af pumpe og ventilsystem til alle tankene

halmlager

Så er vi i gang med at fylde vores halmlager. Der kan i alt være ca. 2000 bigballer

opsætning-af-varmepumper

Her opsættes ca. 3000 m. slange i lagertanken, som forbindes med vores varmepumpe.

Varmepumpen skal flytte varmen fra den afgassede gylle og over i fortanken med kold rågylle

halmhus-plansilo

Her ses halmhuset og plansiloen med rug og hvede helsædsensilage 

det-første-læs-helsæd

Det første læs helsæd i den nye plansilo

topdug-sættes-på-gasmembran

Den isolerende topdug lægges på til sidst efter gasmembranen

troldtex-i-læsse-losse-hal

Læsse/losse hallen beklædes med troldtex

fundament-til-brovægt

Her støbes fundament til anlæggets brovægt

linka-halmfyr-med-bane-og-opriver

Halmfyret har halmbane med plads til 7 bigballer og en opriver

asfalt-i-plansilo 

Her udlægges der asfalt og plansiloen er færdig

grader

Her afrettes plansiloen med grader inden asfalt lægges ud

opsaetning-af-vaegge-i-plansilo

Væggene i plansiloen rejses og støbes fast

hus-til-opgraderingshus

Her i dette hus skal gassen renses, tørres og køles til naturgaskvalitet inden den sendes

ud i nettet

fliegl

Doseringsmodulet ved plansiloen kan indeholde ca. 60 tons, og skal findele

energiafgrøder inden det tilsættes gyllen.

triolet-i-laesse-lossehal

Doseringsmodulet i læsse/lossehallen skal findele forskellige typer møg inden

det tilsættes gyllen. Den kan indeholde ca. 20 tons møg

opvarmningsmoduler

Gyllen og energiafgrøderne opvarmes i disse to beholdere til 56 grader inden det sendes 

videre til reaktortankene

opsætning-af-halmfyr

Opsætning af halmfyr fra Lin-Ka i halmhusets fyrrum

skorsten-rejses

Skorstenen til halmfyret rejses

gasfyr

Gasfyr som back-up, hvis halmfyret er ude af drift

0016

Endelig kommer der bund i læsse/lossehallen

023

Her er vi gået i gang med 7000 m2 plansilo til energiafgrøder

034

De sidste to elementer monteres, og vi er færdige med vores i alt 11 tanke

profil-23

 Her skydes gasledningen under et større sivområde

profil-22

Her påbegyndes den 11 km lange gasledning, som skal forbinde biogasanlægget

med naturgasnettet

profil-21

Der skal lægges mange isolerede gyllerør og tomrør til elektriske installationer i gulvet,

før der skal beton på

profil-20

Kontor og omklædning er en integreret del af læsse/lossehallen

profil-19

Her rejses der halmhus og elementer i fyrrum. Derudover er Lundsby Bioenergi ved at rejse en tank

profil-18

Her er der støbt sokkel til opgraderingsanlæggets hus

profil-17

Her mangler vi blot at få støbt bund til den sidste tank

profil-16

Anlægget er placeret i en lavning, hvilket gør, at den falder godt ind i landskabet

profil-15

Så fik vi rejst vores læsse/lossehal

profil-14

Her får man et godt indtryk af hvor store tankene egentlig er. Bemærk at den ene tank

er isoleret indvendig

profil-13

Det tager ca. en dag at rejse en tank

profil-12

Her rejses elementer til de store tanke, og de er 6 m høje

profil-11

Der skal i alt være 7 store tanke - hver med et bundareal på 800 m2

profil-10

Beton udlægges med pumpe

profil-9

Alle tankene er isolerede indvendigt

profil-8

Der graves ud til de store tanke og udlægges grus

profil-7

Heldigvis fik vi 10 dages frost, hvor entreprenøren arbejdede i døgndrift med at flytte

20.000 m3 ler

profil-6

Lige efter jul kom det våde vejr, og forholdene blev meget besværlige

profil-5

Det er lige før jul, og vejret er efter årstiden ok

profil-4

Så er SM entreprenøren Bugge Ericsson gået i gang med at grave ud

profil-3

Endelig, efter 3 års venten, begynder vi at grave overjord til side på ca. 3 ha,

som anlægget fylder

profil-2 

Anlægget er placeret 800 m fra hovedvejen, og 400 m ny vej påbegyndes her

profil-1

Inden påbegyndelse af byggeriet, skulle der graves over 2 km for Museum Salling 

 

 

Find os på Google Maps 

Madsen Bioenergi | Skivevej 47, Balling | 7860 Spøttrup | Telefon: 20 28 30 45 | info@madsenbioenergi.dk